Od października w szkole była prowadzona innowacja pedagogiczna Kocham słyszeć, której autorkami są pani Izabela Pęza (surdopedagog) oraz pani Magdalena Rutkowska (logopeda). Innowacja była skierowana do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i miała na celu szerzenie tolerancji wobec osób słabosłyszących, objaśnienie działania aparatów słuchowych i implantów ślimakowych, naukę podstawowych gestów języka migowego oraz zaprezentowanie wskazówek dotyczących przebywania z osobami słabosłyszącymi.

Innowacja „Kocham słyszeć” jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję o tym samym tytule, a także wyjściem naprzeciw dzieciom z wadami słuchu, które uczą się w naszej szkole. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzonych przez nas zajęć specjalistycznych zauważyłyśmy, że uczniowie z wadą słuchu wstydzą się swoich trudności przed rówieśnikami. Z kolei zdrowym dzieciom brakuje podstawowej wiedzy na temat tego, jak wyglądają aparaty słuchowe oraz czym jest niedosłuch. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba edukacji naszych uczniów.


 

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów klas trzecich  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Ma charakter innowacji programowo- metodycznej. 

"Wychowywać – to pomagać 

     w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości”

Ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które są stałym i nieodzownym elementem kultury i życia każdego człowieka.

Od dawna wiadomo, że żeby się czegoś szybko nauczyć trzeba zaangażować jak najwięcej zmysłów. Dalsza cześć artykułu w tytule.

   Głównym celem programu czytelniczego było zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa, wzmacnianie więzi rodzinnych, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką.

   Uczniowie na zajęciach rozwijających zapoznawali się z książką. W specjalnie do tego celu założonym zeszycie zwanym lekturnikiem, zapisywane były najważniejsze informacje dotyczące treści, autora oraz wydawnictwa.  Następnie uczniowie  opisywali własne wrażenia po przeczytaniu książki oraz wykonywali do tego ilustrację. Na zajęciach wykonywali również swoich ulubionych bohaterów książek z plasteliny.

   Prowadzona innowacja spowodowała rozbudzenie zainteresowań: recytatorskich, aktorskich, plastycznych i muzycznych. Zwiększyła się kreatywność dzieci oraz wzmocniona została więź międzypokoleniowa dzieci i rodziców.

    Na zakończenie innowacji uczniowie napisali własne opowiadania oraz wykonali do nich ilustracje. Całość została wydana w postaci fotoksiażki, którą każdy uczeń otrzymał na koniec roku szkolnego.

 

Autor innowacji: Urszula Misiewicz