U dzieci w młodszym wieku szkolnym obserwujemy duże zainteresowanie zabawami umysłowymi, których cechą jest współzawodnictwo w zakresie umiejętności posługiwania się pamięcią, uwagą, fantazją, zdolnością orientowania się. Dzieci od najmłodszych lat z przyjemnością grają w różne gry, organizują zabawy i zawody. Wszystkie te formy stanowią dla dzieci rozrywkę, która jest przeciwstawieniem obowiązków szkolnych. Wprowadzając do nauki szkolnej elementy gier i zabaw, stwarzamy sytuacje, w których dzieci będą się angażowały w to co robią, będą chętniej pracowały i dążyły do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację. Dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi dowolnej, lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Uczenie się przez zabawę wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze, wzbudza motywację do wykonywania zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci. Najważniejszą rolą zabaw jest wzbudzanie w dzieciach entuzjazmu. Różnorodne zadania i ćwiczenia w formie gier i zabaw dydaktycznych mogą stać się dla dzieci źródłem sukcesów i pożądanych wyników. Działania związane z realizacją innowacji będą opierały się na zdobywaniu przez dzieci kompetencji ortograficznych poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem gier ruchowych i stolikowych. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, zgodnie z obowiązującym rozkładem materiału. Cele główny innowacji to rozwijanie i pogłębianie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na kompetencje ortograficzne uczniów z wykorzystaniem gier ruchowych i stolikowych.

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji po zakończeniu innowacji ustalono:

  • Zajęcia były bardzo atrakcyjne dla uczniów w nich uczestniczących, zachęcały ich do aktywnego uczestnictwa.
  • Uczniowie bezstresowo opanowali umiejętność prawidłowego pisania co potwierdziła dokonana analiza wyników dyktand, pisania ze słuchu i innych i innych sprawdzianów wiedzy i umiejętności.
  • Na innych zajęciach zaobserwowano wzrost czujności ortograficznej uczniów, co przejawiało się dokonywaniem przez nich spontanicznych korekt źle napisanych wyrazów.
  • Nastąpił rozwój ich spostrzegawczości, umiejętność skupienia uwagi, co zaobserwowano na pozostałych zajęciach.
  • Kształtowano u dzieci szacunek i poszanowanie dla innych, co przejawiało się lepszym  znoszeniem  przegranej i stosowaniem zasad fair-play.
  • Zajęcia wzbudzały ciekawość poznawczą, a uczestnicy byli otwarci na tutoring rówieśniczy.
  • Dzięki prowadzonej innowacji wyposażono uczniów w wiadomości i umiejętności przedstawione w jej celach.

Aneta Tur-Zakrzewska