„Pamiętajcie o ogrodach”– innowacja pedagogiczna 

Autorzy: Barbara Joka, Anna Kozłowska, Joanna Chmur

Czas trwania innowacji – 2 lata, rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023.

Adresatami innowacji byli uczniowie należący do szkolnej gazetki „Czas na Klimat oraz szkolnego koła wolontariatu jak również pozostała część społeczności uczniowskiej, która korzystała z ogrodu podczas  zajęć świetlicowych, zajęć lekcyjnych: przyrody, geografii, plastyki. 

Dzięki innowacji powstało  miejsce, w którym uczniowie w sposób naturalny  rozwijali wiedzę ekologiczną oraz aktywnie spędzali czas. Innowacja pedagogiczna „Pamiętajcie o ogrodach” o charakterze ekologicznym miała za zadanie pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie ekologii, geografii. Realizowane w ramach innowacji zagadnienia przybliżyły uczniom otaczający ich świat przyrody  w oparciu o własne doświadczenia i przeżycia oraz ich praktyczne działania związane z propagowaniem i świadomością zachowań ekologicznych.

Młodzież aktywnie zaangażowała się  w pielęgnowanie ogródka, pogłębiła wiedzę  w zakresie stosowania przyjaznych środowisku praktyk ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności podczas uprawy roślin oraz możliwość wykorzystania bezpośrednich obserwacji.

Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu oraz znajdujący się w jego obrębie drzewostan. Stworzono miejsca do obserwacji ptaków – budki lęgowe, miejsca do obserwacji owadów pożytecznych – budki dla owadów oraz miejsce do wypoczynku  i zabawy na świeżym powietrzu.

Innowacja przyniosła wiele korzyści uczniom. Pozwoliła zdobywać wiedzę w sposób kreatywny, minimalizowała stres poprzez kontakt z przyrodą, pomogła w nawiązaniu właściwych relacji w grupach społecznych, uczyła odpowiedzialności, szacunku do przyrody, umiejętności zabawy na łonie natury. 

W szkole  dzięki innowacji wzrosła jakość pracy  poprzez stworzenie miejsca umożliwiającego uczniom zabawę, naukę i poznawanie otaczającego świata zmysłami. Podjęta inicjatywa  pozwoliła  na promocję szkoły w środowisku lokalnym.   

Ogród można nadal  wykorzystywać do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych - do kształtowania pożądanych postaw i zachowań. 

 

Podejmowane działania praktyczne:

Stanowisko nr 1 - łąka kwietna obsadzona roślinami zgodnie  z ich okresem kwitnienia 

Stanowisko nr 2 –  powieszenie własnoręcznie zrobionych przez uczniów budek lęgowych, karmników.

Stanowisko nr 3 -  zegar słoneczny.

Na zakończenie pracy w celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzili: rozmowy indywidualne, grupowe  z uczniami i rodzicami, miały one na celu sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów edukacyjnych.  Na grupie fb Globalni w Chorszczy przeprowadzona została ankieta pod hasłem “Łąka kwietna czy skoszony trawnik”.