Innowacja pedagogiczna  „Artystyczne przygody w świetlicy szkolnej”

Prowadzący zajęcia – Barbara Raczkowska-Bobek, Anna Kozłowska

 

 1. OKREŚLENIE RODZAJU INNOWACJI

Innowacja metodyczno-organizacyjna dotycząca edukacji artystycznej – wykorzystanie różnorodnych technik w procesie rozwijania swobodnej ekspresji artystycznej.

 

 1. ZAKRES INNOWACJI

Opracowana innowacja obejmuje proces wychowania i opieki nad uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej. Skierowana jest do uczniów wykazujących zainteresowanie aktywnością plastyczną i artystyczną, chcących poznawać nowe, ciekawe techniki. Program innowacji będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023.

 

 1. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI

Działalność artystyczna rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, a więc cechy, które są bardzo ważne w życiu. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych
i społecznych doświadczeń. Dzieci z natury swej są aktywne, kreatywne, ciekawe świata
i dlatego te cechy należy w nich pielęgnować i rozwijać.

Szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć artystycznych
w dzisiejszych czasach, gdy komputery i programy multimedialne zdominowały świat dziecka. Z moich pedagogicznych obserwacji wynika, że dzieci spragnione są zajęć kreatywnych, chętnie poznają nowe techniki i je rozwijają.  Innowacja pedagogiczna będzie doskonałą okazją do promowania aktywnej, kreatywnej i twórczej postawy dziecka. Dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach artystycznych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty. Prace wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy.

 

 1. CEL GŁÓWNY INNOWACJI

Celem głównym innowacji pedagogicznej pt. ,,Artystyczne przygody w świetlicy szkolnej’’ jest skłanianie dzieci do podejmowania własnych prób i działań artystycznych, rozwijanie
i poszerzanie zainteresowań dzieci nowymi technikami.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 • kształcenie wyobraźni twórczej,

 

 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności, wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej,
 • wyzwalanie aktywności artystycznej ucznia,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych, umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
 • zachęcanie do eksperymentowania w zakresie łączenia technik i materiałów,
 • rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów.

 

 1. TEMATYKA INNOWACJI: Kreatywność przestrzennie i na płaszczyźnie

- Quiling - technika dekoracyjna z wykorzystaniem pasków papieru

- Origami płaskie i przestrzenne

- Malowanie na tkaninie

- Frotage (technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem lub kredkami)

- Prace z efektem 3D

 

 1. OCZEKIWANE EFEKTY

Innowacja zakłada osiągnięcie przez ucznia następujących umiejętności:

- jest pomysłowe, pełne inicjatywy i inwencji,

- łączy w pracach poznane techniki,

- wykorzystuje w pracy różnorodne materiały i narzędzia, potrafi racjonalnie i oszczędnie je wykorzystać,

- umiejętnie planuje pracę,

- estetycznie wykonuje pracę,

- zachowuje porządek w miejscu pracy,

- potrafi współpracować w grupie

- tworzy prace artystyczne inspirowane literaturą, kontaktami ze środowiskiem przyrodniczym lub społecznym, własnymi przeżyciami, wyobraźnią,

- jest aktywne, tworzy i zna swoje możliwości twórcze, wzbogaca własny warsztat plastyczny. 1. METODY I FORMY PRACY

Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej realizowane będzie przede wszystkim poprzez metody:

- działania praktycznego,

- zadań stawianych dziecku,

- pokazu i obserwacji,

- objaśnienia i instrukcji.

 

Zajęcia prowadzone będą poprzez następujące formy pracy:

- praca indywidualna,

- praca z grupą.

 

 1. EWALUACJA

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji. Naturalną formą ewaluacji innowacji będzie:

- obserwacja postępów dziecka w wykonywaniu prac plastycznych,

- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia,

- urządzanie wystaw prac plastycznych dzieci,

- prezentowanie prac artystycznych na stronie internetowej szkoły,

- zorganizowanie konkursu artystycznego,

- dyplomy za aktywny udział w zajęciach.