W związku z przebudową drogi w miejscowości Barszczewo, od 15 marca 2021r.  zostaje zmieniona organizacja ruchu, co spowoduje zmianę przystanku i godzinę odjazdu dzieci wsiadających na przystanku zlokalizowanym przy remontowanym odcinku drogi. Od 15 marca 2021r. dzieci będą zabierane z przystanku przy skrzyżowaniu z ul.  Zastawie II o godzinie 7.30. Za utrudnienia przepraszamy.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

informatyk w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, wymiar – 1/16 etatu

 

 1. Wymagania na stanowisko informatyka
 2. a) wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat powinien posiadać nieposzlakowaną opinię,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywania zadań na stanowisku) i trzyletniego stażu pracy
 7. posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, rzetelność i terminowość.

 

 1. b) wymagania dodatkowe:

- mile widziana znajomość organizacji pracy w placówkach oświatowych,

- znajomość programów wykorzystywanych w szkole,

- dyspozycyjność.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

 • instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania
   systemowego,
 • instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych.
 • natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego,
 • przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa systemu,
 • zarządzanie eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym serwis sprzętu komputerowego,
 • usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżący nadzór nad poprawnością działania sprzętu komputerowego,
 • nadzór nad bezpieczeństwem danych,
 • kontrola antywirusowa (w tym podjęcie czynności naprawczych) serwerów, administrowanych sieci, stanowisk komputerowych i komputerów przenośnych oraz podejmowanie stosownych czynności w celu zabezpieczenia ww. urządzeń przed wirusami,
 • opieka informatyczna dla użytkowników (pracowników szkoły) sprzętu komputerowego
  i oprogramowania.
 • współpraca z operatorami usług internetowych,
 • diagnozowanie uszkodzeń sprzętu,
 • wykonywanie napraw pogwarancyjnych (nie wymagających zlecenia naprawy firmie zewnętrznej) oraz sprawowanie nadzoru nad naprawami pogwarancyjnymi,

III. Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku

Praca wykonywana w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy (w budynkach przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26A). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Na stanowisku pracy zachowane są warunki ergonomii. Budynki nie są wyposażone w windę. Budynki są częściowo przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

 

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. a) dokumenty niezbędne:
 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów dokumentujących posiadanie wykształcenie i doświadczenie
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, w tym m.in. opinia
  z aktualnego miejsca pracy
 1. b) dokumenty dodatkowe:

        1)  kopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie

              wykształcenia (ukończonych kursów i szkoleń),

 • posiadane referencje,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy” w terminie do dnia 22.03.2021 r.:

-  osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 26A, 16-070 Choroszcz w godzinach 7.00-15.00 (sekretariat), bądź pocztą na w/w adres.

 

 

VII. Inne informacje

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy ul. Sienkiewicza 26A. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metody i techniki naboru:

1) ocena formalna ofert

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7131480.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Podanie przez kandydata swoich danych osobowych dla realizacji naboru jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez kandydata danych osobowych nie będzie możliwy udział w procedurze naboru.


Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 26A,16-070 Choroszcz;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 713 22 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. Dane udostępnione przez kandydata nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Administrator danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
 7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz  z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Choroszcz, 10.03.2021 r.

 

Ewa Zawistowska


 

Szanowni Państwo!

W marcu koszt obiadów wynosi  109,25 zł ( 4,75 x 23 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 25 lutego 2021 r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.

 

Szanowni Państwo!

W lutym koszt obiadów wynosi  95,00 zł ( 4,75 x 20 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 28 stycznia 2021r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.


 

Szanowni Państwo!

 Obiady rozpoczną się 21 (czwartek) stycznia 2021 roku. Kwota za styczeń to 33,25 zł ( 4,75 x 7 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 20 stycznia 2021 r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-  tel. 85 713 14 80 lub 530 679 836

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły -tel. 85 713 14 80 lub 530 679 836  - najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.