Szanowni Państwo!

W czerwcu koszt obiadów wynosi 76,00 zł ( 4,75 zł x 16 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 30 maja 2021r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. Osoby, które otrzymały wiadomość sms z kwotą do wpłaty, proszę o jej uiszczenie na  podany wyżej rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.

 


 

25 - 26-27 maja 2021r. - są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w klasach 4-7 ze względu na egzamin ósmoklasisty. w tych dniach uczniowie kl. 1-3 uczą się zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

28 maja 2021r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.


 

Drodzy uczniowie, 

przypominamy, że w autobusie szkolnym obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z ustaleniami MEiN, wytycznymi GIS, MZ, MEiN od dnia 17 maja 2021 roku uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy zaczynają naukę w systemie hybrydowym. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem nauki hybrydowej. Uczniowie pracują wg aktualnego rozkładu lekcji. Wszystkie zajęcia trwają 45 minut. Uczniowie korzystają z autobusów szkolnych wg rozkładu dostępnego na stronie naszej szkoły. Nauka hybrydowa trwa do 24 maja 2021 roku. Uczniowie klas IV – VIII podczas nauki hybrydowej powinni posiadać własny posiłek i napój. Na terenie szkoły obowiązuje Regulamin funkcjonowania w placówce w okresie Sars – Cov – 2.

 Dyrektor szkoły


Szanowni Państwo!

W maju koszt obiadów wynosi  85,50 zł ( 4,75 x 18 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 4 maja 2021 r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. Osoby, które otrzymały sms z kwotą do wpłaty, proszę o jej uiszczenie na  podany wyżej rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.