Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas IV - VIII na spotkanie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w dniu 11 lutego 2020 roku. Miejsce spotkania - sala gimnastyczna w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Początek - godzina 17.00.

Porządek spotkania:

1. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020 - spotkanie z dyrektorem placówki

2. Procedury przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty - spotkanie z Rodzicami uczniów klas VIII

3. Spotkanie  z wychowawcami klas - omówienie spraw bieżących.

Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne


 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 0 -III na spotkanie, które odbędzie się 6 lutego 2020 roku. Początek - godzina 17.00. Miejsce - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej imienia H. Sienkiewicza przy ulicy Powstania Styczniowego 1.

Porządek spotkania:

1. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020 - spotkanie z dyrektorem placówki.

2. Profilaktyka uzależnień - wykład dla rodziców.

3. Spotkanie z wychowawcami klas - omówienie spraw bieżących.

Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne


 

 

W menu "Organizacja pracy szkoły", w zakładce "Tygodniowy rozkład lekcji" dostępne są nowe plany zajęć na drugi semestr. 

Natomiast w zakładce "Dyżury nauczycieli" dostępne są dyżury obowiązujące od 3 lutego 2020r.


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W lutym koszt obiadów wynosi 84,00 zł ( 4,20 x 20 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 30 stycznia 2020 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady, bądź skreśleniem z listy.


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W styczniu koszt obiadów wynosi 33,60 zł ( 4,20 x 8 dni). Wpłat proszę dokonywać po 1 stycznia 2020 roku. W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 6 stycznia 2020 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady, bądź skreśleniem z listy.