Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) jest w Szkole Podstawowej w Choroszczy dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 1 będzie otwarta świetlica w godzinach 6.30 - 17.00. Sekretariat będzie otwarty w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie dziecka do świetlicy na dzień 14.10.2019 r. należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub do sekretariatu najpóźniej do 11.10.2019 r. Kartę zgłoszenia w klasach 0-III otrzymali wszyscy uczniowie, dla klas IV - VIII karta jest do pobrania poniżej.


 OŚWIADCZENIE

 Należy wybrać odpowiedni zapis o zapewnieniu opieki w dniu 14 października 2019r.l(poniedziałek) lub o zgłoszeniu potrzeby opieki w sytuacji, gdy Rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych (proszę o zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniej opcji). W sprawach indywidualnych kontakt do szkoły 85 71914 80 lub 536 589 984.

  • Informuję, że zapewnię opiekę dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych.

 2) Zgłaszam potrzebę opieki w świetlicy nad moim dzieckiem –w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych

14 października 2019r. w godz. od................do..................(czas dyżurów na świetlicy –6.30-17.00)

 Imię i nazwisko dziecka ........................................................................... Klasa: ..........

 

 Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych

 ....................................................................

 

Dyżuruje świetlica w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1

 

  .....................................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego