Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Już wiem jak się nauczyć".

Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczna

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Termin realizacji: rok szkolny 2019/2020

Zakres innowacji: klasy IV-V

Innowacja „Już wiem jak się nauczyć” realizowana była do września 2019 roku do marca 2020 roku. Swym zasięgiem objęła uczniów i rodziców klas czwartych i piątych. Celem zrealizowanej innowacji było podniesienie jakości i skuteczności uczenia się uczniów poprzez dokonanie indywidualnej diagnozy potencjału dziecka w zakresie lateralizacji półkulowej, stylu uczenia się i preferowanej inteligencji wielorakiej oraz wyposażenie uczniów i ich rodziców w wiedzę dotyczącą umiejętności efektywnego uczenia się. Podczas innowacji została wykonana diagnoza uczniów z klas 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d. W badaniu wzięło udział 126 uczniów. Każdy z nich wykonał test dotyczący profilu inteligencji wzorowany na kwestionariusz inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera oraz test badający preferencje sensoryczne w procesie uczenia się. Efekt diagnoz, w postaci określenia indywidualnego profilu uczenia się został udostępniony rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny. Dzięki testom uczniowie mieli szansę lepiej zrozumieć siebie, swoje sposoby uczenia się i używać na bieżąco wszystkich wskazówek dotyczących efektywniejszej nauki. Przeprowadzona diagnoza preferencji w uczeniu się została przesłana przez pocztę służbową wychowawcom poszczególnych klas. Przedstawione informacje umożliwią nauczycielom lepsze zrozumienie predyspozycji uczniów do nauki oraz uświadomią konieczność stosowania różnorodnych metod i form pracy, które pozwolą na wykorzystanie potencjału każdego dziecka.

Realizacja innowacji w znacznym stopniu przyczynia się do kształtowania niezbędnej we współczesnym świecie umiejętności, jaką jest umiejętność uczenia się, która jest jedną z kluczowych kompetencji rozwijanych w szkole.

Autor innowacji:Małgorzata Czulewicz