SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„MULTIMEDIALNY PAMIĘTNIK NASZEJ SZKOŁY”


OPIS INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna była realizowana w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w terminie od października 2018 do grudnia 2020 r. przez uczniów klas IV-VIII pod kierunkiem pani Anny Kozłowskiej, Małgorzaty Czulewicz, Beaty Jabłońskiej, Magdaleny Masłowskiej, Walentyny Litwin. Jej realizacja przebiegała według opracowanych założeń i harmonogramów i odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć świetlicowych.

Innowacja pedagogiczna „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły” uatrakcyjniła program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, wzbogaciła treści wychowawcze oraz poszerzyła wiedzę naszych uczniów o historii szkoły, do której uczęszczają, a być może, uczęszczali do niej także ich rodzice i dziadkowie. Zdobyte lub odkryte informacje, wiadomości i ciekawostki na temat historii szkoły, zostały przygotowane z zastosowaniem technologii informacyjnej i opublikowane na stronie szkoły w zakładce „Pamiętnik szkoły” oraz na łamach „Gazety w Choroszczy”. Szerokie grono odbiorców ma możliwość zapoznania się z publikacjami, filmami i prezentacjami przygotowanymi przez uczniów, a dotyczącymi historii naszej szkoły.

CELE INNOWACJI

Niniejsza innowacja posłużyła zwiększeniu liczby uczniów i rodziców identyfikujących się ze środowiskiem szkolnym, przybliżyła historię Szkoły Podstawowej w Choroszczy szerszemu gronu odbiorców, a także zwiększyła zaangażowanie uczniów i rodziców do pracy na rzecz szkoły. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat historii powstawania szkoły, zdobyli ogólne wiadomości o szkole, jej pracownikach i absolwentach, doskonalili umiejętności dziennikarskie np., tworzenie i przeprowadzenie wywiadu, opracowanie notatki prasowej, doskonalili umiejętności obróbki i publikowania materiałów za pomocą technologii informacyjnej.

PRZEBIEG INNOWACJI

W trakcie innowacji uczniowie pogłębili wiedzę na temat historii placówki, co pozwoliło im na rozwijanie poczucia dumy z bycia uczniem szkoły. Uczniowie gromadzili materiały na temat historii szkoły, przeglądali kroniki, nawiązali współpracę z portalem „Choroszcz miniona”, opracowali pytania do wywiadów, przeprowadzili wywiady, katalogowali zdjęcia. Zgromadzone podczas innowacji materiały, wspomnienia, zdjęcia archiwalne, stały się podstawą do stworzenia filmu obrazującego bogatą historię szkoły.

Uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat pracy dziennikarza. Nauczyli się pisać wiadomości prasowe, tworzyć reportaże, wywiady, filmiki, wykorzystując technologię informatyczną i cyfrową, posługując się programem „Movie Maker”, VivaVideo, Photo Video Marker. Zdobyte lub odkryte przez uczniów wszelkie ciekawostki, wiadomości i informacje na temat historii szkoły, były obrabiane za pomocą technologii informacyjnej i publikowane na stronie szkoły i na łamach „Gazety w Choroszczy”. Wszyscy, którzy korzystają z Internetu, mogli przeanalizować zakładkę „Pamiętnik szkoły” i zamieszczone tam wywiady, filmiki, prezentacje. 

Efektem innowacji jest przygotowanie przez uczniów wywiadów z nauczycielami, absolwentami, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Wywiady, wspomnienia o szkole zostały opublikowane na stronie szkoły w specjalnie utworzonej zakładce „Pamiętnik szkoły” oraz na łamach „Gazety w Choroszczy”. W ramach innowacji wspólnie z Radą Rodziców zorganizowany został konkurs “Szkoła Podstawowa w Choroszczy - moja szkoła”. 

W wyniku innowacji powstały filmy, prezentacje o historii szkoły oraz wspomnienia z lat szkolnych Pana Burmistrza Roberta Wardzińskiego i Dyrekcji Szkoły Pani Ewy Zawistowskiej, Pani Katarzyny Adamskiej - Niewiarowskiej i Pani Beaty Gawryluk. Filmy zostały opublikowane w zakładce “Pamiętnik szkoły”

Na stronie szkoły, w formie wywiadów, opublikowane są wspomnienia:

Pana Roberta Wardzińskiego - Burmistrza Choroszczy

Pani Ewy Zawistowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy

Pani Katarzyny  Adamskiej - Niewiarowskiej – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy

Pani Beaty Gawryluk - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy

Pani Beaty Jabłońskiej – nauczyciela historii

Pana Józefa Waczyńskiego - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Pani Małgorzaty Łotowskiej - nauczyciela matematyki

Pani Małgorzaty Hryniewickiej- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Pani Gabrieli Horby- nauczyciela języka angielskiego

Pana Adama Kamieńskiego - Redaktora Naczelnego „Gazety w Choroszczy”

Pani Anny Dąbrowskiej - Czochańskiej- nauczyciela języka polskiego

Pana Piotra Waczyńskiego - Radnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

W trakcie innowacji uczniowie poznali historię szkoły i jej tradycje. Powstał tekst opisujący początki naszej szkoły oraz trudny okres okupacji. Dzięki portalowi „Choroszcz miniona” mogliśmy wzbogacić ten tekst unikatowymi zdjęciami z okresu międzywojennego. Na stronie szkoły umieściliśmy wspomnienia związane z obchodami dnia patrona i innych tradycji szkoły.

Wspólnie z Radą Rodziców w okresie kwiecień – czerwiec 2019 roku zorganizowany został konkurs filmowy „Szkoła Podstawowa w Choroszczy – moja szkoła”. Celem konkursu była promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń, zainteresowanie uczniów historią SP w Choroszczy jak również promocja twórczego sposobu realizacji filmu. Prace konkursowe oceniała Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Małgorzata Świątkowska. Nagrodzeni uczniowie to:

I miejsce Hanna Czulewicz

II miejsce Jakub Majewski

III miejsce Angelika Poskropko, Izabela Sikorska, Kacper Ambrożewicz

Wyróżnienia : Zuzanna Zubrycka, Dominika Szostkiewicz, Szymon Półkośnik,
Maja Łazarska

Innymi korzyściami z wdrożenia innowacji pedagogicznej jest to, że jej uczestnicy:

nawiązali współpracę ze środowiskiem lokalnym;

potrafili korzystać z różnych źródeł informacji;

nauczyli się efektywnie pracować w grupie, zespole i prawidłowo prezentować wyniki wspólnej pracy;

posługiwali się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.

EWALUACJA

     Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji. Były to: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów, obserwacja własna. Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykazały adekwatność podjętych działań. Wskazywano szczególnie na atrakcyjność i różnorodność form realizacji innowacji, a ciekawa tematyka inspirowała uczniów do podejmowania samodzielnych działań i wzbogacała ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Założenia innowacji zostały zrealizowane dzięki współpracy nauczycieli, uczniów i środowiska lokalnego. Końcowym efektem innowacji jest zakładka na stronie internetowej szkoły pt. Pamiętnik szkoły, w której zamieszczone są między innymi archiwalne zdjęcia, historia, wywiady.

Małgorzata Czulewicz 

Beata Jabłońska

Anna Kozłowska

Magdalena Masłowska

Walentyna Litwin