W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie klas I - VII Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy mogą wziąć udział w konsultacjach na terenie placówki. 


 Od dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie, będą mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z różnych przedmiotów. Szczegółowy harmonogram konsultacji jest umieszczony na stronie internetowej szkoły pod adresem spc.choroszcz.pl/oddziały 0-3 lub oddziały 4-8. W konsultacjach mogą wziąć udział uczniowie, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę -załącznik nr 1 - oraz którzy nie wykazują objawów chorobowych. Uczniowie każdego dnia pobytu w szkole będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi placówki na piśmie istotnych informacji o stanie ich zdrowia, podpisanych przez rodziców/ prawnych opiekunów – załącznik nr 2 - oraz złożą jednorazową zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka – załącznik nr 3.

Uczniowie, których bliscy są na kwarantannie domowej lub w izolacji, nie zostaną przyjęci na zajęcia. Uczniowie którzy chcą uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych samodzielnie lub pod opieką rodziców/prawnych opiekunów przyjeżdżają do szkoły i samodzielnie  lub pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów wracają do domu. Rodzice zapewniają dzieciom wyżywienie, wodę.

 Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy zostanie przygotowana do przyjęcia uczniów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły

 


 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY PODCZAS STANU EPIDEMII (COVID – 19)

  ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIA

       1.Do placówki przychodzą są wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  W przypadku kontaktu ucznia z osoba przebywającą na                            kwarantannie domowej lub w izolacji,  ma on bezwzględny zakaz przyjścia do szkoły.

 1. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 2. Bezwzględny zakaz przybycia do placówki obowiązuje uczniów z objawami chorobowymi, takim jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, katar. W innym przypadku nauczyciel odmówi przyjęcia ucznia do placówki.
 3. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany w trybie natychmiastowym odebrać ucznia z placówki.
 4. Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 5. Uczniowie przed wejściem do placówki są zobowiązani do przedstawienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej.
 6. Rodzic, wyrażając zgodę na przybycie ucznia do placówki, ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko zarażenia wirusem.
 7. Na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa, uczniowie przebywające w sali dydaktycznej są zwolnieni z tego obowiązku.
 8. Uczniowie powinni posiadać maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki na twarz zapewnia rodzic/opiekun prawny ucznia.
 9. Ze względów bezpieczeństwa bezwzględny zakaz wchodzenia do placówki mają rodzice, opiekunowie prawni, osoby przywożące ucznia.
 10. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w szkole nie będą wydawane obiady.
 11. Minimalna przestrzeń podczas zajęć dla jednego ucznia w sali wynosi 4 m2.
 12. Dystans społeczny między osobami przebywającymi w sali (nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i uczniowie) wynosi min. 1,5 m.
 13. Uczeń, po wejściu do placówki, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz zachowania higieny rąk przez cały okres pobytu w placówce.
 14. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, będą wietrzone systematycznie co godzinę, a stoliki, krzesła, klamki, poręcze - dezynfekowane.
 15. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych podręczników, przyborów do pisania, rysowania. Pod żadnym pozorem nie udostępniają sobie pomocy szkolnych, nie przynoszą własnych innych przedmiotów niż te, które są dla nich niezbędne do pracy dydaktycznej podczas konsultacji.
 16. Nauczyciel (w masce i rękawiczkach) przy pomocy termometru bezdotykowego mierzy temperaturę ciała ucznia i podejmuje decyzję o wpuszczeniu go do szkoły. W przypadku temperatury ciała dziecka wynoszącej 37,5 stopnia lub więcej – uczeń nie zostaje przyjęty do placówki.
 17. W sytuacji odbioru ucznia ze szkoły, rodzic zgłasza ten fakt osobie dyżurującej przy wejściu i czeka na ucznia przed wejściem do placówki, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

                    SYTUACJE SZCZEGÓLNE, W TYM KWARANTANNA 

 1. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas uczeń i pracownik placówki są izolowane od reszty grupy (umieszczenie w izolatce).
 2. Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczna oraz stosowne organy.
 3. Szkoła zostaje zamknięta, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

( W przypadku nie pojawiania się załączników proszę odświeżyć stronę. Aby pobrać załącznik należy kliknąć w prawy górny róg - otwórz w nowej karcie i w zależności od przeglądarki na  górnym pasku po prawej stronie - pobierz. Plik powinien być zapisany w folderze POBRANE).

 Zgoda na uczęszczanie na konsultacje

 

Ankieta o stanie zdrowia

Zgoda na pomiar temperatury